[See lk ei ole veel keeleliselt korda pantud, palun arusaamist mu väliseetlase keele eest]

Mis on valgustus?

Dr Jaan Suurküla

Psüho-füsioloogilised aspektid

Uurijad on arvanud et mõiste "valgustus", inimarengu kõrgeim tase, on ideaal mis on rohkem unistus kui tegelikus. Viimase aja aju uuring on näidanud et valgustus on tegelikult olemas.

Pidevalt kooskõlastatud ajutöö

Ajufüsioloogiselt on valgustusel spetsifiisilised tunnusmärgid. Eesaju domineerid ja juhib ajutööd (eesajudominants). Aju võnked, eriti alfasagedus on koherentne terves ajus ja see ei toimu ainult meditatsiooni jooskul vaid on ka olemas tegevuses. Tavainimesel on alfasageduse koherentsus madal ja toimub peamiselt kui ta on ärkvel ja puhkab, ning väheneb suurel määral või kaob kui alustab tegevust.

Ajuvõngete koherentsus on ajutöö kooskõla ja integratsiooni näitaja. See on seostatud intelligensusege, loovusega, parema mäluga, parema enestundega, parema eetikaga jne.

Aju uuring kinnitab küll, et see on spetsifiisline ja haruldane seisund, aga ei anna täieliku pilti valgustusest.

Vaadake ka "Aju areng TM-i kaudu suurema kooskõla suunas".

Eneseteostumine

Valgustuse tunnusmärgid langevad hästi kokku eneseteostumise tunnsumärkidega nii nagu moodne teadus on neid kirjeldanud.

Veeda kultuuris peeti valgustuse areng kõige tähtsamaks inimese arengu eesmärgiks ja arendati edasijõudnuid meetode selle saavatumiseks.

Mispärast peeti valgust nii ihalduväärseks seisundiks et kuningad Indias on andnud ära om kuningariiki selle saavutamiseks?

Juba vaadates eneseteostumise tunnusmärke saame seda natuke aimata. Lääne uuring krijeldab eneseteostumist seisundina milles inimene on täiesti harmooniline ja emotsionalselt stabiilne aga siiski dünaamiline. Temal on pidev hea tuju mille intensiivsus, veeda kogemuse järel, tõuseb kõikumatu õndsuse tasemele valgustuse puhul. Tal on raudne sisemine rahu mida isegi raskemad elu olukorrad ei saa kõigutada. Tema arukus ja loovus soodustab edu elus. Vaadake ka mu artikkel "Eneseseteostamisest ja teadvuse arendamisest".

Transcendental Meditation (TM) on Maharishi poolt taastatud veeda meditatsiooni tehnika valgustuse arendamiseks. On hästi tõestatud, et TM arendab ajutöö koherentsust kuni valgustuse tasemeni.

Vaimne dimensioon

Nimetatud psüholoogilised ja ajufüsioloogilised tunnusmärgid on vaid pinnapealsed valgustuse aspektid. Kõige väärtuslikum on selle vaimne dimensioon. Selle arusaamiseks viidan kõige pealt loodusteaduse edasijõudnuma teadmistele.

Veeda teadmine ja moodne teadus

Erwin Schrödinger, Nobeli laureaat ja üks kvantfüüsika tähtsam rajaja sai vaimustatud Veeda teadmisest. Põhjus oli et ta nägi et Veeda maailmapilt langes silmapaistvalt kokku kvantfüüsikaga nii kui tema seda nägi (tema visioon on kasvaval määral saanud kinnituse viimastel aastakümnetel). Schrödinger nägi juba vara et terve universumi põhialus mittemateriaalne kõike ühendav, ajatu ja piirideta väli millest terve materiaalne universum kerkib üles. Schrödinger nägi et kuna universum põhiliselt on katkestamata tervik, siis on eristavuse mulje illusoorne. Oma biofüüsika raamatus "What is life" pani ta kolme viimase sõnadena "tat tvam asi", veeds tsitaat mis põhiliselt tähendab et universumi põhiloomus on katkestamata ühtsus.

Viidan ka Nobelilaureaadile Brian Josepshonile, kes põhjalikult arutas Veeda maailmavaadet Maharishi Mahesh Yogiga kes oli maailma juhtiv Veeda tundja. Tema järeldus selle alusel oli, et veedadel paistis olema sügavam arusaam maailma olemusest kui moodne füüska ja ta kirjutas 1977 et arvatavasti mõjutab Maharishi oma veedateaduse selgitustega tulevikus oluliselt füüsika arengut (1).

Veeda erines aga ühes asjas füüsikute tavalisest arvamusest, nimelt selles et pidas teadvus üheks universumi põhilisteks omadusteks. Aga tegelikult pole paljude füüsikute arvamus kooskõlas kvantfüüsikaga mis põhiliselt näitab, et ei paista olla võimalik eristada mateeriat teadvusest. Eelimise aastasajandi üks suurim füüsik, Eugene Wigner, keda peetakse võrdne Einsteiniga, näitas nagu Josephson ja Schrödinger suurt huvi ja lugupidamist Veeda vastu ja oli muuseas ajakirja "Moodne teadus ja Veeda teadus" toimetuse nõunikude nõukogu liige. Tema kirjutas 1967, et suur arv kaasaja kõige hiilgavamad füüsikud on 50 aastat katsunud "peita" ära teadvuse kvantifüüsika formelite alla, aga see ei ole õnnestunud (2). Ta leidis et sellepärast on olemas põhjus arutada võimalust et teadvus tegelikult on osa universumi põhiolemusest.

Sellega ühines Wigner kvantfüüsika rajajaga, Max Planckiga, kes juba varem oli maininud, et teadvus on primaarne ja mateeria sekundaarne (3).

Need neli suured geeniused on väike osa kasvavast füüsikute arvust kellel on arvamus et teadvus on universumis põhiline. Tegelikult on arvamus et teadvuse seda ei ole tõestamata metafüüsiline oletus mis on vastuseisus nii kvantfüüsikaga kui füüsika edasiarenenud nn ühendvälja teooriaga. See kirjeldab, et ühendälja on ennesele viitev (selfreferral), see tähendab, et kõik impulsid mis ilmnevad sellest väljast annavad tagasisidet sellele universaalsele katskestamata tervikule. Teiste sõnadega, universum tervikuna on igal momendil informeeritud kõigest mis selles toimub. See on teadvuse põhiline iseloom - tervikuna oma olemusest teadlikolemine, ja seda terviklikut teadlikust pole aju uurimine olnud võimeline seletada ajutöö tulemusena. Aga see oleks aru saadav kui aju on põhilise teadvusevälja kajastaja, mitte teadvuse looja.

Veedateadmisel oli ka edasijõudnud teadmine mitmel teisel alal. Näiteks on, minu enda kogemusel arstina, veda meditsiin olulisel määral edasijõudnum kui moodne meditsiin. Vaadka ka "Veeda ja moodne teadus".

Kuidas sai veeda arendada nii edaisjõudnut teadmist?

Füüsika ütleb, et kui oleks võimalik kontakteeruda universumi kõige põhilisema tasandiga, ühendväljaga, siis oleks kättesaadav ka täielik teadmine universumist.

See on täpselt see, mida veedateadlased tegid. Nad kasutasid ühendvälja uurimiseks loodu kõige edasijõudnumat ja komplitseeritumat instrumenti. See instrument on palju tundlikum kui füüsika kõige keerukamad aparaadid.

Selleks instrumendiks on inimaju, aga ainult teatud teadvuseseisundis, niinimetatud puhta teadvuse seisundis (selleks otstarbeks arendati transtsendentset meditatsiooni). Veeda kirjeldas, et selles teadvuseseisundis toimib aju täielikus kooskõlas ühendväljaga ja on seetõttu võimeline ühendvälja uurima. Veeda rõhutab, et ainult valgustatud inimene on võimeline seda täitsa selget näha (mitte-valgusatud inimese aju on nagu info distorsiooni ja osalise hävitamise filter). Selle uurimismeetoodi eelduseks on, et teadvus on ühendvälja põhiolemus. Seda illustreerib pilt allpool.

Valgustus - kvantrealism

Valgustatut inimesel on teadvus pidevalt kooskõlas selle põhilise teadvuseväljaga ja sellega on temal reaalne maailmapilt nii kuidas kvantfüüsika selgitab seda. Tema on "kvantrealist". See on ka sõna valgustuse tähendus, inimene näeb tegelikust nii kuidas see tegelikult on.

Füüsikal on ainult väga ebatäiuslik pilt sellest kuna selle instrumentid ja matemaatilised abinõud annavad ainult kaudset ettekujutust. Veedad mis põhinevad universumi põhaluse otsesel kogemustel edasijõudnuma "instrumendi" abil, kirjeldavad seda väga rikkalt ja innustavalt.

Vaadake ka "Kuidas Veeda tsivilisatsioon arendas oma teavet"

Maharishi seletus valgustuse kohta

[tõlge tuleb]

"Enlightenment is the normal, natural state of health for the body and mind. It results from the full development of consciousness and depends upon the perfect and harmonious functioning of every part of the body and nervous system. When one is using the full potential of the mind and body in this way, every thought and action is spontaneously correct and life-supporting. This is life free from suffering, life lived in its full stature and significance.

"The goal of the Transcendental Meditation Technique is the state of enlightenment. This means we experience that inner calmness, that quiet state of least excitation, even when we are dynamically busy."

"..The pure level of consciousness becomes stabilized in our awareness. And when that pure level - the state of least excitation - is a living reality even during daily activity, this is the state of enlightenment. This is life free from suffering, life when every thought and action is spontaneously correct."

".. with the Transcendental Meditation Technique we have a natural and effective means to dissolve even deeply rooted fatigue and stress."

"..When all stresses are gone, the whole appreciation of life is so much greater. Then the value of every perception, every thought, every action, every feeling will be supported by the full value of that pure awareness. This is enlightenment. It is like the ability to maintain contact with a bank even while out in the marketplace."

"..And the research shows that with the Transcendental Meditation Technique, progress begins in this direction right from the first day of meditation. All the studies are there to indicate that a man develops inner stability and at the same time increases in his ability to adapt to the environment. The nervous system becomes more stable even under stressful stimuli. What we notice from this is that we seem to have our feet more on the ground. We are finding stability. We are finding more contentment within ourselves. We are experiencing the growth of that pure level of consciousness.""

"..Now with this knowledge there is no reason why every man cannot enjoy life at full potential, why he cannot experience unshakeable peace and joy in the midst of great, successful, dynamic activity."

Viited

1. Ajakirjas "New Scientist", 23 Juuni 1977.

2. Wigner, Eugene 1967. "Symmetries and Reflections". Indiana University Press, Bloomington & London.

3. The Observer, London, Jan 25, 1931.

SisukordSisukord

Lühikokkuvõtte
Kuidas töötab TM?
Vastupanu stressile
Parem tervis
TM praktilises elus
TM-i turvalisus
TM mujal maailmas
Teaduslik uurimine
Tavalised küsimused
Uudiseid ja noppeid
Kus õppida?

Kodulehekülg

Huviavaldus