Aju uuring kinnitab TM-i omapära

Kokkuvõtte

On olemas kolm peamist mediatsiooni tehnikate kategooriat mis erinevad üksteisest olulisel määral. Kaks nendest toimuvad tavalises ärkvelolekus ja üks toimub teadvuse kõige rahulikumas seisundis, nimetatud puhas teadvus, samadhi või nirvana.

See on juhtiva selle ala eksperdi, Jonathan Shear-i ning aju-uurija Fred Traves-i hiljuti tehtud uurimise järeldus.

Esismese ja teise kategooria tehnikate seas on enamus idamaades kasutatud tehnikad, mille seas mitmed on levinud läänesse, kaasarvatud Eestisse.

Tehnikad erinevad meeletegevuse teadliku kontrolli suhtes.

  • Esimese kategooria (fokutseeritud tähelepanu) tehnikate harrastamise puhul toimub suur meele tegevuse kontroll ja ajuvõnked näitavad suurt pingutust.
  • Teise kategooria (avatud seiramise) puhul on kontroll väiksem, ja lastakse meel liikuda spontaanselt. Ajuvõnked näitavad sisse-poole põõratud tähelepanu.
  • Kolmanda kategooria (automaatse transtsendeerimise) puhul toimub meditatsioon automaatselt. Ajuvõnked näitavad rahulikut erksust ja ka kõrgel määral kooskõlastatud ajutöö.

Kõikide meditatsiooni tehnikate eesmärk on viia valgustusele, mis on vaimse arengu kõrgeim tase. Kõik idamaised ja ka mõned teised vaimsed traditsioonid seostavad valgustuse arengut nn. puhta teadvuse (samadhi, nirvana) kogemuse kinnistumisega. See on teadvuse täieliku rahu seisund.

Esimese ja teise kategooria tehnikate põhimõtteon arendada teadvust harjutuste abil, mille otstarve on luua eeldusi puhta teadvuse kogemiseks. Praktika toimub tavalises ärkvelolekus ja on seotud suurema või vähema keskendusega või pingutusega mis ergutab aju. Nende tehnikate puhul ei leidnud Shear ja Travis puhta teadvusega (transtendeerimisega) seotud ajuvõngete tunnusmärke vaid ühel üksikul juhtumisel kes oli praktiseerinud 40 aastat.

Kolmanda kategooria meetodi põhimõte on arendada teadvust puhta teadvuse otsese kogemise läbi. Kuna see on täieliku rahu seisund, rõhutatakse et praktika peab olema täiesti pingutuse- ja keskendusevaba, selleks et mitte ergutada aju. Selle põhimõtte korrektsust on aju-uuring kinnitanud leides, et puhta teadvuse kogemine (transtsendeerimine) toimub regulaarselt kõikidel harrastajatel, juba algusest peale. Koherentuse reeglipärase kordamise läbi õpib aju spontaanselt ära töötama kooskõlastatult kasvaval määral ja sellega alal hoida puhast teadvust ka väljaspool meditatsiooni. Shear ja Travis leidsid ainult ühte selle kategooria tehnikat, nimelt Transtsendentaalset Meditatsiooni.

Allpool kirjeldatut uuringut tegi maailmajuhtiv meditatsiooni ekspert, Jonathan Shear (vaadake allmärkus) koostöös aju-uurijaga Fred Travisiga Maharishi ülikoolist, Fairfieldis, Iowas. Avastasid, et tavalisi meditatsiooni tehnikaid saab jagada kolme peamistesse kategooriatesse. Igal kategoorial on oma ajuvõngete ja ajutööviisi tunnusmärgid, mis on seotud erineva ajukoore aktiivsusega. Seda illlustreevivad kolm diagrammi allpool.

Esimene meditatsioonitehnikate kategooria

Focused attention (fokuseeritud tähelepanuga) seotud meditatsioonid, mis on tavalised nii budismis kui teistes idamaa vaimsetes traditsioonides, kaasaarvatud Indias, ja mõned on ka levinud Eestisse (märgime neid "ee-ga"). Shear ja Travis nimetavad nende seas budismi "Loving-kindness-compassion" (siira-heasoovlikuse meditatsoon - ee), Qigong (ee), Zen-kolmanda ventrikuli (ajuvatsakese) tehnika, budhismi teemanti tee ja teised. Vaadake ka allmärkus "Tähelepanu nõudvad tehnikad".

Diagram näitab, et seda laadi tehnikad on seotud kõrge ajuvõngete sagedusega (20-50 Hz = lainet sekundis). Seda on aju-uuring seostanud ajutegevusega, mis toimub suure pingutuse või keskenduse puhul. See ajutegevus on seotud tavalise ärkvelolekuga.

Teine meditatsioonitehnikate kategooria

"Open Monitoring" (avatud seiramine) mille jooksul mediteerija passiivselt vaatleb kõike meele ja keha tegevust. Shear ja Travis nimetavad nende seas Mindfulness (ee), Vipassana (ee), ZaZen, Sahaj Jooga (ee) ja keskendusele suunatud (concentrative) Qigong (ee).

Ajuvõnked "Open montioring" tehnika puhul on aeglased, nn. "theta" lainetused (4-8 võnked sekundis). Theta on seotud ajukoorest allapoole suunatud info käsitlemisega ja tähelepanelikkusega. Theta on seotud tavalise ärkveloekuga.

Kolmas meditatsioonitehnikate kategooria

"Automatic transcending" (automaatne transtsendeerimine). Selles kategoorias on ainult üks tehnika, Transtsendentaalne Meditatsioon (TM) ja nimetakse ka ühte Qigongi harrastajat (ei ole kindel et tegeles Qigongiga, vaadake allmärkus). Selle tehnika puhul mediteerija ei suuna meele tegevust. Tehnika toob automaatselt kaasa spontaanset nn. puhta, või transtsendentaalse teadvuse kogemust.

Selle tehnika puhul domineerivad alfa1 laientused (8-10 Hz). See on seotud rahuliku erksusega. Kooskõla on erakordserlt suur erinevate ajuosade võngete vahel. Võrreldes teiste kategooriatega on selle meditatsiooni puhul ajukoore ajutöötegevuse juhtimine kõige madalam, mis sobib TM-tehnika loomusega, kuna TM-i puhul mediteerija ei suuna ega mõjuta seda, mis toimub.

See ajutegevus on seotud neljanda teadvuseseisundiga, puhta, või transtsendentaalse teadvusega (ka nimetatud muuseas Samadhi, Nirvana, Sartori, idamaa traditsioonides, vaadake ka allmärkus "Samadhi").

See on oluline erinevus. Ajutöö teiste ülal nimetatud tehnikate puhul on seotud tavalise ärkvelolekuga. Neljas teadvuse loomulik seisund (teised kolm on ärkvelolek, unenägemine ja sügav uni), on põhiliselt teistsugune, nii ajuvõngete, füsioloogiliste tunnusmärkide kui kogemuste suhtes.

Lõppjäreldus

Pole õigustatud arvata, et erinevad meditatsioonid on põhiliselt sama asi. Teistpidi, on praktika vahel suured erinevused ja sellega ka väga erinevad tulemused. Pole sellepärast õigustatud oletada, et tulemused, mida on avastatud TM-i kohta, kehtivad teiste tehnikate kohta.

TM-i arendav toime ei ole ainult seotud alfa1 lainetuse dominantsiga vaid ka mitmete teiste faktoritega, kusjuures terve aju kooskõla on oluline "aktiivne tegur". Selle kooskõla reeglipärane kogemine kandub üle tegevusesse ja toob kaasa kasvaval määral kooskõlastatut ja korrastatut ajutööviisi, mis on seotud kasvava heaoluga ja harmooniaga, stressile vastupanuga, mõtteselgusega ja arukusega, loovusega ja parema vaimse ja kehalise tervisega (need tulemused on kinnitatut üle 600 uuringute poolt). Selle arengu lõplik tulemus on täielik eneseteostus, nn. valgustus (vaadake allmärkus).

Soovitan ka lugeda uut artiklit "Mispärast tehnika peab olema pingutusevaba" mis seletab asja täiendavalt.

Allikas

"Focused attention, open monitoring and automatic self-transcending: Categories to organize meditations from Vedic, Buddhist and Chinese traditions", Consciousness and Cognition. Volume 19, Issue 4, December 2010, Pages 1110-1118. http://drfredtravis.com/downloads/Travis_preprint.pdf

Allmärkused

Jonathan Shear

Teda peetakse maailma juhtivaks eksperdiks meditatsioonide võrdlemise alal. Töötab Virginia Commonwealth University filosoofia osakonnas. Shear on asutanud ajakirja "The Journal of Consciousness Studies", mida peetakse juhtivate seas selles valdkonnas. Ta on selle ajakirja peatoimetaja.

Peale põhjalikku mitmeaastast uurimist, kus intervjueeris kõikide tuntud tehnikate esindajaid, tuli tema järeldusele et meditatsioonide vahel on nii suured erinevused, et pole õigustatud arvata, et nendel on samad efektid, ning kirjutas raamatu selle kohta. Talle paistis et meditatsioonid saab üldiselt jagada kolme kategooriatesse ja lisas oma uurimusele ajutöö analüüsi selleks, et veel paremini seda uurida. Tegi seda koos aju-uurijaga Fred Travisega, mille tulemus on siin kirjeldatud uuring. Allpool tsitaat tema raamatust:

"Üldlevinud valearusaama kohaselt, mida on üldsusele suunatud raamatutes ja artiklites, isegi käsiraamatutes ja teaduslikes töödes tihti leida, peetakse kõiki meditatsioone enamvähem ühesugusteks. Aga see on lihtsalt vale, kuna peamised meditatsioonid erinevad üksteisest tihti oluliselt....Meditatsioonide uurimine näitab selgesti, et erinevad protseduurid tekitavad spetsiifiliste muutujate osas erinevaid efekte. Sellised erinevused ei ole protseduuride erinevustega arvestades ootamatud.

Tsitaat raamatust: Experts Introduce the Major Traditions, Jonathan Shear, PhD, Mai 2006, Paragon House.

Qigong ja automaatne trantsendeerumine

Viidatakse artiklis ühele isikule, kes oli praktiseeriunud Qigongi 40 aastat ja ajuvõnked olid temal kategooria kolm laadi (alfa1). Arutasin seda Fred Travisega, ja tema teatas, et polnud olemas rohkem andmeid selle juhtumise kohta, kui et leiti alfa1-ajuvõngete sagedus.

Kuna Qigongi tehnikad kuuluvad kategooriasse üks ja kaks nii praktika kui mitmete ajuvõngete registreerimiste alusel, paistab see tulemus olla anomaalne.

Travis nõustus mu arvamusega, et kuna aju uuring on hästi kinnitanud et aju ei saa töötada alfa1 lainetustega kui inimene fokuseerib või seirab (kategooria 1 või 2), siis pole võimalik, et see Qigongi harrastaja praktiseeris Qigongi kat. 1 või 2 juhtnõõride järele, vaid oli muutnud oma tehnikat nii, et toimus automaatne transtsendeerumine. Kui Qigong ei luba sellist muutust, siis tema enam ei praktiseeerinud Qigongi vaid oma enda varianti.

Travis arvas, et võibolla kauaaegne harrastamine muutis prakteerimist nii automaatseks, et tehnika muutus kategooriast esimesest või teisest kategooriaks kolm.

Võibolla on Qigongi eesmärk tegelikult, et pikaajalise kat. 1 või kat.2 laadi praktika läbi luua kalduvust transtsendeeruda automaatselt. See on aga spekulatsioon, kuna mul pole veel olnud võimalust asja uurida. Võrreldes sellise lähenemisviisiga on TM lihtsam ja otsesem, kuna toob kaasa reeglipärase automaatse transtsendeerumise algusest peale.

Tähelepanu nõudvad tehnikad

Siia kuuluvad ka tehnikad, mis põhinevad arvamused et teatud peente energiavoolude või energiakeskuste sihtlik manipuleerimine võimaldab valgustuse tekkimist.

See põhineb iidsetel kirjeldustel milledes õeldi et teatud muudatused tekkivad nendes energiates seoses valgustusega. Aga tegelikult on need muudatused valgustuse tagajärjed ja mitte selle põhjused. Samuti kui ei ole võimalik luua tervist sümptomite raviga (luues tervise illusiooni haiguse sümptomide eemaldamise läbi) ei saa soodustada valgustust selle sümptomite imiteerimise läbi.

Valgustuse saavutamine on väga komplektne protsess mis hõlmab terve keha kaasarvatud ajutöö muutmisi täiusliku kooskõla suunas. Tahteline ühe või teise funktsiooni või energia manipulatsioon ei piisa selle kooskõla loomiseks.

Samadhi

Veeda kirjanduses nimetatakse kaks Samadhi liiki: "Savikalpa samadhi" ja "Nirvikalpa Samadhi". Esimene on väga rahulik ärkveloleku seisund transtsendentaalse teadvuse piiri juures aga milles mediteerija ikka veel kogeb vahet subjekti ja objekti vahel. See on avatud seiramise kõige peenem ja edasijõudnum tase. Teine on transtsendentaalne, või puhas teadvus kus on täielik ühtsus, ei ole subjekt ega objekti, ainult "puhas olemine" - "üks teiseta" (one without a second) nagu veedad seda kirjeldavad.

Aju-uuring on leidnud, et erinevus nende vahel on väga suur. Esimese ajuvõnked kuuluvad tavalise ärkveloleku sekka, teise omad kuuluvad neljanda, või transtsendentaalse teadvuse sekka.

Shankara, üks suuremate veeda autoriteetide seas, rõhutas et nirvikalpa samadhi on lõpmatu ülim (infinitely superior) abinõu valgustuse saavutamiseks võrreldes savikalpa samadhiga (Shankara raamatus Vivekachudamani).

Nirvikalpa samadhi kogemine nõuab automaatset transtsendeerumist, kuna kõige väiksem pingutus, keskendus, või aju/keha töö suunamine, takistab selle tekkimist ja viib sellest välja juhul kui oled selles seisundis. See on loogiline, kuna Nirvikalpa samadhi on teadvuse kõige rahulikum seisund, mida loomulikult ei saa saavutada "mitterahuliku" tegevuse läbi kusjuures ka kõige peenem suunatud meeletegevus toob kaasa, et ajutöö muutub vähem rahulikuks.

Valgustus

Kõikide suurte vaimsete traditsioonide eesmärk on valgustatus.

Aju-uuring on leidnud, et inimestel, kellel on valgustatuse tunnusmärgid, nii kuidas vaimsed traditsioonid seda ühtivalt kirjeldavad, on kõikidel alfa1 dominants ning suur ajuvõngete kooskõla (koherentsus) nii meditatsiooni praktika jooksul kui tavalises ärkvelolekuses.

Ajufüsioloogiliselt on valgustatus teiste sõnadega ajutöö optimaalse tööviisi arengu tulemus. Selle põhialus on kõrgel määral kooskõlastatud ajutöö, mis on seotud kooskõlastatud (koherentsete) ajuvõngetega terves ajus. Vaadake ka "Mis on valgustus".

Transtsendentaalne Meditatsioon on geniaalselt lihtne meetod selle ajutööviisi arenguks. Toob automaatselt kaasa kõrgel määral kooskõlastatud ajutöö praktika jooksul. Selle reeglipärane kordamise abil õpib aju töötama sellel viisil ka väljaspool meditatsiooni.

Aju uuring on leidnud et selline kõrgel määral kooskõlastatud ajutöö saab ainult toimida siis kui inimene ei keskendu, ei pinguta, või ei suuna meele või keha tegevust (hingamist jne). See on TM-i keksne põhimõtte. Vaadake "Mispärast tehnika peab olema automaatne".

Jaan Suurküla

Sisukord